TH EN
A A A

หลักการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

31 March 2564   

หลักการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประจำเดือนเมษายน 2564

                เกษตรอินทรีย์ (Organic/ออร์กานิค) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรเเบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์เเละความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ เเละไม่ใช้ไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้จากการดัดเเปลพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการเเปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์เเละคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

ข้อกำหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์

1. วิธีผลิตพืชอินทรีย์ กำหนด "ระยะเวลาการปรับเปลี่ยน"

     * พืชล้มลุก เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนก่อนปลูก

     * พืชยืนต้น กำหนดที่ 18 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผล เเละต้องมีหลักฐานเเสดงว่าไม่มีการใช้สารเคมีตลอดระยะเวลาที่กำหนด

              ทั้งนี้ ผู้ผลิตสามารถทยอยเปลี่ยนพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด มีการเเบ่งเเยกพื้นที่ กระบวนการจัดการให้ชัดเจน เป็นพืชต่างชนิด หรือต่างพันธ์ุ ที่เเยกเเยะความเเตกต่างของผลิตผลได้ เเละพื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์เเล้วต้องไม่เปลี่ยนไปทำเกษตรใช้สารเคมีอีก

2. มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดจากดิน น้ำ อากาศ เช่น

     * มีสิ่งกีดขวาง

     * ทำคันกั้น

     * ปลูกพืชเป็นเเนวกันชน

3. ต้องรักษาเเละเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เเละกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น

     * ปลูกพืชตระกูลถั่ว

     * ใช้ปุ๋ยพืชสด

     * ใช้วัสดุอินทรีย์

4. การควบคุม ป้องกัน กำจัดศัตรูพืช โรคพืช เเละวัชพืช เช่น

     * การใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสม การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช (ตัวห้ำ ตัวเบียน)

     * การรักษาระบบนิเวศป้องกันการชะล้างของดิน โดยปลูกพืช คลุมดิน พืชหมุนเวียน การปลูกโดยไม่ไถพรวน

5. เมล็ดพันธ์ุเเละส่วนขยายพันธ์ุ

     * ต้องมาจากระบบการผลิตเเบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี

6. พืชเเละส่วนของพืชที่ใช้บริโภคซึ่งได้จากธรรมชาติ จัดว่าเป็นผลิตผลอินทรีย์ต่อเมื่อ

     * ผลิตผลมาจากพื้นที่ธรรมชาติไม่เคยทำการเกษตร ไม่เคยใช้สารเคมีต้องห้าม อย่างน้อย 3 ปี

     * การเกษตรเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติต้องไม่กระทบต่อสิ่งเเวดล้อม

ที่มา : http://e-book.acfs.go.th/Book_view/240

Scan QR Code ดาวน์โหลด

เอกสารเผยเเพร่ ชุด การปฏิบัติตามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552)

 

Scan QR Code ดาวน์โหลด

คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic