TH EN
A A A

Global Warming Bioaccumulation สารพิษในห่วงโช่อาหารจากวิกฤติภาวะโลกร้อน

1 February 2564   

Global Warming Bioaccumulation สารพิษในห่วงโซ่อาหารจากวิกฤติภาวะโลกร้อน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ภาวะโลกร้อนกิจกรรมของมนุษย์สิ่งเเวดล้อมเป็นพิษ

          1. Harmful Algal Blooming (HABs) "ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี" เมื่อสาหร่ายหรือเเพลงก์ตอนพืชเติบโตรวดเร็วผิดปกติจนน้ำเน่าเสียเกิดการสะสมสารพิษกลิ่นเหม็นในทะเล

          2. HABs เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร สะสมในสัตว์น้ำประเภทรองกิน รวมทั้งปลากินพืชและสาหร่ายที่เป็นเหยื่อของปลาใหญ่กว่า

          3. สะสมสารพิษสู่สัตว์ชั้นสูง จากการกินต่อเนื่องเป็นทอดๆจากปลาเล็กสู่ปลาใหญ่ จนสู่นักล่าสูงสุด (Apex Predator)
          4. Bioaccumulation กระทบความปลอดภัยอาหารทั้งในปศุสัตว์ เเละผู้บริโภค

Food Pathogens
เชื้อก่อโรคอันตรายอาหาร

          1. Staphylococcus  aureus พบในปศุสัตว์ สัตว์ปีก อาหารประเภทสลัด (ผักรับประทานสด)

          2. Escherichia  coli พบในอุจจาระ บ่งชี้การปนเปื้อน สุขลักษณะ การผลิตในนม ผักสดเเละสินค้าที่ปรุงไม่สุข

          3. Campylobacter spp. พบได้ในหลายสินค้าทั้งผักสด เนื้อสัตว์ดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์จากนม

          4. Salmonella  spp. พบได้ในเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากไข่ นม สัตว์ปีก เเละอื่นๆ

          5. Bacillus  cereus พบปัญหาการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ปรุงสุกไม่เพียงพอเเละน้ำนมดิบ

          6. Vibrio  cholerae พบมากในอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการปรุงสุกทั้งหอย ปลา เเละสาหร่ายทะเล

*** ภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อภูมิอากาศ-ความชื้น เชื้อก่อโรคในอาหารเจริญเติบโต-มีความเสี่ยงปนเปื้อนมากขึ้น เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

ที่มา : วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่ 13 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563

Photo Albums