TH EN
A A A

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย เตรียมตัวอย่างไรในตลาด AEC

9 September 2563   

ประจำเดือนตุลาคม 2563

     สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน

  - พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของอาเซียน : มีเเนวโน้มลดลง เเต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ดี

    

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีนโยบายส่งออก

   •  ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร์ มีนโยบายส่งเสริมให้ขยายการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออก

   •  พึ่งพาเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาพันธุ์จากประเทศไทย

   •  ขาดเทคโนโลยีในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นของตนเอง

ปัญหาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทย

การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ขาดการปรับปรุงพันธ์ุพืชให้มีผลผลิตและคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยังไม่มีการใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมดัดเเปลงพันธุกรรมที่สามาารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ยุทธศาสตร์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

โดยความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. ผลิตเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความมั่นคงของห่วงโซ่อาหาร

2. จัดการอุปสงค์และอุปทานของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างเสถียรภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3.  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่นบ้านในการผลิต้มล็ดข้าวโพดและเมล็พันธ์ุ

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)