TH EN
A A A

มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

24 October 2562   

ข้อมูลภาพรวมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด
พาราควอต ไกลโฟเซต เเละคลอร์ไพริฟอส
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

    ที่มาและความสำคัญ
               ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้จำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาทั้งหมด ๕ ฉบับ ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่
     1) การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และภาชนะบรรจุ วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
     2) การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากร เฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ๓ ชนิดนี้
     3) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ๓ ชนิดนี้ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศทั้ง ๕ ฉบับ จะมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้ง ๓ ชนิด ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้และผู้รับจ้างพ่นสารเคมีทั้ง ๓ ชนิด ต้องผ่านการอบรม และหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) กรมวิชาการเกษตร อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และอบรมผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และพนักงานเจ้าหน้าที่    

๒) กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

๓) การยางแห่งประเทศไทย อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา    

๔) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี ๓ ชนิด

                พาราควอต เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบสัมผัส และไม่เลือกทำลาย ใช้ฉีดพ่นสำหรับวัชพืชหลังงอก สามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง สารเข้าสู่ต้นพืชได้ทางใบและลำต้น มีกลไกการทำลายในพืชโดยยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง ออกฤทธิ์ทำลายเฉพาะส่วนของพืชที่มีสีเขียว

                ไกลโฟเซต เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบดูดซึม และไม่เลือกทำลาย ใช้ฉีดพ่นสำหรับวัชพืชหลังงอก สามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง โดยเข้าสู่เนื้อเยื่อสีเขียวของใบและลำต้นของวัชพืชโดยดูดซึมผ่านราก เหง้า ลำต้น ที่ทอดยาวตามพื้นที่ เข้าสู่ระบบลำเลียงน้ำของพืช กลไกการทำงานของไกลโฟเซตคือ การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

                คลอร์ไพริฟอส เป็นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลากหลายทั้งแมลงปากดูด แมลงปากกัด มีคุณสมบัติทั้งถูกตัวตายหรือสัมผัส กินตาย การซึมผ่านใบ และเป็นไอระเหย มีการใช้ประโยชน์ทั้งการพ่นสารทางใบ การใช้การพ่นหรือราดลงดิน รองก้นหลุม การฉีดเข้าต้นตามรูเจาะของแมลง หรือใช้สำหรับรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่น การคลุกเมล็ดพันธุ์ และชุบกระสอบ การออกฤทธิ์เมื่อได้รับการสัมผัส กินหรือรับไอสาร โดยจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส ในระบบประสาท ทำให้เกิดอาการชักและเป็นอัมพาตได้

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
>>คลิก<<

 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

Document Download