TH EN
A A A

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องใช้ให้ถูกวิธีตามคำแนะนำ

22 October 2562   

หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP พืชอาหาร)
วันนี้หลักการสำคัญที่แอดมินขอเสนอ คือ
“วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องใช้ให้ถูกวิธีตามคำแนะนำ”

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

                วัตถุอันตรายทางการเกษตร คือ สารต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันหรือกำจัดโรค แมลง และวัชพืช เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่สมบูรณ์ ซึ่งการใช้สารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสินค้าเกษตรได้ ถ้าหากเราใช้ในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อการทำ GAP พืชอาหาร มีดังนี้

     - ใช้ตามคำแนะนำหรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
     - ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก ตามพรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (วอ.4)
     - กรณีผลิตเพื่อส่งออก ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้
     - ผู้ใช้ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง การป้องกันอันตรายจากสารพิษ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
     - เลือกใช้เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและวิธีการพ่นที่ถูกต้อง ทำความสะอาดเครื่องพ่นหลังการใช้งานทุกครั้ง และกำจัดน้ำล้างด้วยวิธีที่ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
     - ขณะพ่นสารต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ใส่อุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าทันทีหลังการพ่นสาร
     - จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วน ปิดฝาให้สนิท หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
     - ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้ว/เสื่อมสภาพ/หมดอายุ ต้องทำลายหรือกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง

               หลักการสำคัญสำหรับ GAP พืชอาหาร ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ โปรดติดตามหลักการสำคัญข้ออื่นๆ ต่อไปนะคะ เอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP พืชอาหาร) Link : https://goo.gl/sQQqQ6

 

ที่มา : Facebook มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.