TH EN
A A A

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ฟาร์มสุกร มกษ.6403-2558

24 June 2562   

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร มกษ.6403-2558

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

นิยาม

 

► สุกร (pig or swine) หมายถึง สัตว์ในวงศ์ Suidae ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sus domesticus

► ฟาร์มสุกร (pig farm) หมายถึง สถานประกอบการเลี้ยงสุกร ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว์ พื้นที่ทำลายซาก พื้นที่บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

► โรงเรือน (pig house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคา โดยภายในอาจเเบ่งกั้นเป็นคอกสำหรับใช้เลี้ยงสุกร

► โรงเรือนเปิด (conventional house/opened house) หมายถึง โรงเรือนที่มีสภาพเเวดล้อมตามธรรมชาติ โดยจะเเปรผันไปตามสภาพเเวดล้อมภายนอกโรงเรือน

► โรงเรือนปิด (enclosed house/enviromenttally controlled house) หมายถึง โรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพเเวดล้อม ได้เเก่ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และแสงสว่าง ให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงสุกร

► สัตว์พาหะ (vector) หมายถึง สัตว์และเเมลงที่สามารถนำเชื้อโรคเข้ามาสู่สุกรในฟาร์มได้

 

ข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

  1. องค์ประกอบฟาร์ม

     • สถานที่ตั้ง

        - ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น

        - ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสุกร และมีเเหล่งน้ำสะอาดเพียงพอต่อการเลี้ยงสุกร

        - อยู่ในสภาพเเวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ

     • ผังและลักษณะฟาร์ม

        - มีพื้นที่ขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสุกร ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งเเวดล้อมและสุขภาพสุกร มีรั้วหรือเเนวกั้นธรรมชาติที่สามารถควบคุมการเข้าออกของคนและสัตว์ต่างๆจากภายนอกได้

        - เเยกพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ที่เก็บอาหารสัตว์ พื้นที่สำหรับสุกรป่วย พื้นที่ทำลายซาก และพื้นที่จำหน่ายสุกร

    • โรงเรือน

        - มีโครงสร้างเเข็งเเรง ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี ง่ายต่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด

        - มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงสุกร และมีสภาพเเวดล้อมภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับสายพันธ์ุ ขนาด และอายุของสุกร

        - กรณีโรงเรือนปิด มีมาตรการดำเนินการในกรณีไฟฟ้าดับหรือขัดข้องหรืออุปกรณ์อัตโนมัติไม่ทำงาน

  2. อาหารสำหรับสุกร

        - มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้องต้นและห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

        - การผสมยาลงในอาหารสัตว์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูเเลของสัตวเเพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ผสมยาเเยกออกจากการเก็บอาหารทั่วไปและมีป้ายบ่งชี้

        - เก็บรักษาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสภาพที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ

        - จัดภาชนะและอุปกรณ์ให้อาหารเหมาะสมกับอายุ จำนวน และขนาดของสุกร และจัดวางในตำเเหน่งที่สุกรทุกตัวเข้ากินอาหารได้

  3. น้ำสำหรับสุกร

        - เเหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย น้ำที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอนำมาใช้ในฟาร์มได้ตลอดเวลา

        - มีน้ำให้สุกรกินได้อย่างทั่วถึง

  4. การจัดการฟาร์ม

     • คู่มือการจัดการฟาร์ม

        - มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่เเสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญภายในฟาร์ม เช่น การจัดการฟาร์ม ระบบเลี้ยง อาหารและน้ำสำหรับสุกร สุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งเเวดล้อม และระบบการบันทึกข้อมูล

     • บุคลากร

        - มีจำนวนบุคลากรเหมาะสมกับจำนวนสุกรที่เลี้ยง จัดเเบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

        - บุคลากรที่ดูเเลสุกรต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมในการเลี้ยงสุกรหรือปฏิบัติงานในฟาร์มได้

        - มีสัตวเเพทย์ที่ีมีใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และใบรับรองเป็นสัตวเเพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร

        - ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีสุขลักษณะส่วนที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

     • การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

        - โรงเรือนเเละอุปกรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัยต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงาน

        - นำมูลสัตว์ออก และทำความสะอาด ไม่ให้หมักหมมภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรือน

        - ภายหลังจากย้ายสุกรออก ให้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อคอกและอุปกรณ์และปิดพักก่อนนำสุกรใหม่เข้าเลี้ยงตามเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนด

  5. สุขภาพสัตว์

     • การป้องกันและควบคุมโรค

        - อยู่ภายใต้การดูเเลของสัตวเเพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวเเพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร

        - มีการป้องกันและควบคุมที่มากับยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้าออกฟาร์มรวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้าออกจากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้

        - มีโปรเเกรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการกำจัดพยาธิภายในและภายนอกภายใต้การดูเเลของสัตวเเพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร

        - มีมาตรการป้องกันสัตว์พาหะ

        - มีวิธีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะที่ดีภายในโรงเรือน เพ่อไม่ให้เป็นเเหล่งสะสมเชื้อโรค

        - กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคำเเนะนำของกรมปศุสัตว์

     • การบำบัดโรคสัตว์

        - อยู่ภายใต้การดูเเลของสัตวเเพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพของสัตวเเพทย์ และตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

        - การใช้เข็มฉีดยาสุกร มีวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เข็มฉีดยาค้างในตัวสัตว์ และมีมาตรการเเก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา

  6. สวัสดิภาพสัตว์

        - เลี้ยงหรือดูเเลให้สุกรมีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดีมีที่อยู่ อาหาร และน้ำอย่างเพียงพอ กรณีที่สุกรป่วย บาดเจ็บ หรือพิการให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน

  7. สิ่งเเวดล้อม

        - ควรจัดเก็บขยะมูลฝอยในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

        - มีวิธีการจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

        - การกำจัดและทำลายซากสุกรให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรด้วยวิธีที่เหมาะสม

        - มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้ง โดยมาตรฐานน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        - มีการจัดการมูลสุกร ไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน

  8. การบันทึกข้อมูล

        - ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค เช่น กรบริหารฟาร์ม การจัดการด้านการผลิต การควบคุม ป้องกัน และการบำบัดโรค รวมถึงบันทึกการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อม

        - เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี 

  *สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ คลิก หรือ สามารถ Scan QR Code ได้ที่