TH EN
A A A

ความตื่นตัวของ EU เพื่อป้องกันสารรบกวนต่อมไร้ท่อ

21 February 2562   

 

ความตื่นตัวของ EU เพื่อป้องกันสารรบกวนต่อมไร้ท่อ

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

 

                เนื่องจากผลการวิจัยของสาร EDCs ระบุว่าสารดังกล่าวรบกวนสภาพความพร้อมในการมีบุตรของสตรีรวมไปถึงรบกวนการผลิตฮอร์โมนและการทำงานของต่อมไทรอยด์ ประชากรสตรีวัยเจริญพันธุ์ และเด็กเดนมาร์กซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านมาตรการสุขอนามัยจึงได้ร่วมมือกับ EU เพื่อจัดทำโครงการ Horizon

     โครงการ FREIA

               จะตรวจสอบว่าสิ่งเเวดล้อมทางเคมี (chemical environmental) ที่เกี่ยวข้องต่อการเจริญพันธุ์ของสตรีนั้นผลกระทบต่อความสามารถในการมีบุตรของสตรีอย่างไร โดยสถายันวิจัยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อรังไข่และระยะเจริญพันธ์ุของสัตว์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะนำระบบจำลองโครงสร้างเชิงริมาณ

     กิจกรรมความสัมพันธ์

     (Quantitative Structure-Activity Relationship models : QSAR model) ซึ่งเป็นแบบจำลองการถดถอย หรือการจำเเนกประเภทที่ใช้ในเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิศกรรมมาคาดคะเนผลกระทบของสารเคมีตัวนั้นๆ 2020มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยเนื่องจากผลวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อฮอร์โมนของสารกลุ่ม EDCs โครงการดังกล่าวจะเริ่มทำการวิจัยในปี พ.ศ.2562 โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี ใน 2 โครงการย่อยดังนี้   

     โครงการ FREIA

               มุ่งเน้นไปที่วิธีการตรวจคัดกรองสารเคมีที่มีผลต่อการผลิตและการทำงานของไทรอยด์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ โดยสถาบันอาหารแห่งชาติเดนมาร์กจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลใหม่ที่ทำการศึกษาในสัตว์ซึ่งจะวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาสมองของสัตว์โดยเนื้อเยื่อส่วนที่เหลือจะถูกวิเคราะห์โดยสถาบันอื่นในยุโรปที่ร่วมโครงการ