TH EN
A A A

มาตรฐานอาเซียนด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

2 January 2562   

มาตรฐานอาเซียนด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 

                ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารสำเร็จรูปสูงโดยมีมูลค่าการส่งออกปีละ 180,000-200,000 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้เเก่ ทูน่ากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าวโพดหวานกระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ผักผลไม้กระป๋องและอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไก่เเปรรูป เป็นต้น มีตลาดส่งออกหลัก คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในเอเชีย ซึ่งการที่ไทยได้เปิดตลาดภายใต้กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ในปี 2558 คาดว่า ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของไทยจะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในด้านมาตรฐานอาเซียน โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักในฐานะหน่วยงานกลางด้านการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และเป็นหน่วยประสานการร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศตามพันธะกรณีขององค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO)

                สำหรับมาตรฐานอาเซียนด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนั้น ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรีเป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญที่จะส่งเสริมการไปสู่จุดหมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดี่ยว การเป็นตลาดเดียวสำหรับสินค้า (และบริการ) จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคและส่งเสริมขีดความสามารถของอาเซียนในการที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก หรือเป็นห่วงโซ่อุปทานของโลก ดังนั้น การปรับประสานมาตรฐาน กฎระเบียบด้านเทคนิคในอาเซียนเพื่อลดหรือเลิก อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและการตรวจสอบรับรองเป็นกลไกที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้สินค้าเกษตรและอาหารที่จะเคลื่อนย้ายมีคุณภาพและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (THE ASEAN MINISTERS ON ECONNOMIC ; AEM) เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน/กฎระเบียบดังกล่าว

 

กรอบการทำงานด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค

                คณะ ACCSQ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (Prepared Foodstuff Product Working Group: PEPWG) มีกรอบการทำงานด้านการปรับประสานมาตรฐาน/ข้อกำหนดด้านเทคนิค ดังนี้

มาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค 5 เรื่อง คือ

01 หลักการและแนวทางระบบควบคุมอาหารระดับประเทศของอาเซียน

02 หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหารของอาเซียน สุขลักษณะอาหาร

03 หลักการการตรวจสอบและการให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออกของอาเซียน

04 แนวทางการออแบบ การดำเนินการ การประเมินการรับรองระบบงานของระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออกของอาเซียน

05 แนวทางของระบบควบคุมการนำเข้าอาหารของอาเซียน

                นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคที่อยู่ระหว่างการจัดทำ 2 เรื่อง ได้เเก่ แนวทางการตรวจสอบและรับรองอาหารนำเข้าส่งออก-มาตรฐานความปลอดภัยอาหารข้อกำหนดเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ที่สอดคล้องกับ Codex 9 ชนิด เช่น Caramel III (ammonia process) Caramel IV (sulphite ammonia process) Caramel bee ในกลุ่มอาหารขนมหวานที่ทำจากน้ำตาล และข้อกำหนดเรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร (food contaminants) ที่สอดคล้องกับ Codex ได้เเก่ ค่า Maximum Level ของดีบุก 250 mg/kg ในสินค้าผักและผลไม้กระป๋องจำนวน 11 รายการ เช่น มะเขือเทศกระป๋อง เห็ดกระป๋อง มะม่วงกระป๋อง และสับปะรดกระป๋อง เป็นต้น     

     

 

Photo Albums