TH EN
A A A

มาตรฐานน่ารู้ มาตรฐานบังคับการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา

27 September 2561   

มาตรฐานน่ารู้...มาตรฐานบังคับการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

                สะพานปลา หรือ Fish landing site คือ สถานที่ให้บริการเเก่เรือประมงหรือเรือขนส่งสัตว์น้ำในการจอดเทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และมีการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่น คดเเยก ขนย้าย ซื้อขายสัตว์นำ้ การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคหรือสถานประกอบการเเปรรูป โดยในการกำหนดมาตรฐานฯ สะพานปลาจะรวมถึงสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมคล้ายคลึงกัน เช่น แพปลา ท่าเทียบหรือประมง ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ อีกด้วย

                สะพานปลาเป็นด่านเเรกที่จะรองรับผลิตผลสัตว์น้ำจากเรือประมงและเกษตรกร เพื่อทำการขนถ่ายและจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ในจุดนี้มีโอกาสปนเปื้อนได้ง่าย จึงต้องดูเเลการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมอย่างระมัดระวัง

                ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยในปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกเกือบ 200,000 ]ล้านบาท การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา จะช่วยป้องกันปัญหาการกีดกันทางการกีดกันทางการค้าในเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศผู้นำสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลก ให้ความสำคัญและเข้มงวดตั้งเเต่ขั้นตอนการขนถ่าย การคัดเเยก การขนย้าย การซื้อขายและการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาคุณภาพของสัตว์น้ำให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการนำไปบริโภคหรือเเปรรูป รวมถึงมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดระยะเวลาปรับตัวสำหรับผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งขณะนี้มาตรฐานการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาได้ผ่านขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศเเล้ว และอยู่ในกระบวนการรับฟังความจากต่างประเทศตามพันธกรณีของการเป็นสมาชิกของ WTO

                มาตรฐานการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติของสถานประกอบการสะพานปลาของประเทศไทย เพื่อให้สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผ่านสถานประกอบการสะพานปลาของประเทศไทย เพื่อให้สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ที่ผ่านสถานประกอบการดังกล่าว มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                มาตรฐานฉบับนี้ มุ่งเน้นให้สะพานปลามีการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี ข้อกำหนดในมาตรฐานจึงเน้นการควบคุมสุขลักษณะความสะอาดของสถานที่ บุคคลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การขนถ่าย ขนย้าย การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น การดูเเลรักษาสัตว์น้ำ รวมถึงการใช้สารเคมี น้ำเเละน้ำเเข็ง การจัดการเศษเหลือของเสียที่มาจากการคัดเเยกและขนย้ายสัตว์น้ำ