TH EN
A A A

ข้อปฏิบัติในการให้บริการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

4 August 2566   

ข้อปฏิบัติในการให้บริการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ประจำเดือนสิงหาคม 2566


1. สุขลักษณะของห้องครัว และโรงอาหาร
คำสำคัญ : สะอาด มีเพียงพอ สภาพพร้อมใช้ เป็นระเบียบทำงานปลอดภัย
อาคารสถานที่ บริเวณทำครัวและให้บริการอาหาร ควรแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ตั้งห่างจากแหล่งโสโครก 
                    1.1 มีมาตรการบำรุงรักษาสถานที่ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน มีแสงสว่างเพียงพอ อาคารมีสภาพดี  
                    1.2 มีมาตรการรักษาความสะอาดห้องครัว และโรงอาหาร
                    1.3 มีมาตรการป้องกันสัตว์นำโรค ไม่ให้เข้าไปในบริเวณประกอบ และให้บริการอาหาร 
                    1.4 บริเวณห้องครัว แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน และเพียงพอในการใช้งาน  
                    1.5 จัดหาอุปกรณ์สำหรับเตรียม และให้บริการอาหารเพียงพอ สภาพพร้อมใช้
2. การเลือกซื้ออาหาร และเก็บรักษา
คำสำคัญ : สดใหม่ ปลอดภัย แหล่งผลิตเชื่อถือได้ สัญลักษณ์รับรอง สภาพดี สะอาด เก็บรักษาเหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน 
                    2.1 อาหารสด ซื้ออาหารสดจากสถานจำหน่ายได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อได้
                    2.2 อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค อาหารประเภทร้อน เช่น ต้ม แกง ผัด ทอด ควรนำออกจากถุง ใส่ภาชนะสะอาด มีฝาปิดมิดชิด 
                    2.3 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  หมายถึงอาหารที่ผ่านขั้นตอนการแปรรูป ตามวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ทำให้มีความปลอดภัยในการบริโภค 
                    2.4 ซื้อจากแหล่งจำหน่าย หรือแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน เช่น สัญลักษณ์ อย. จากกระทรวงสาธารณสุข 
                    2.5 น้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำแข็ง มีมาตรฐานรับรองจาก อย. และเก็บรักษาตามคำแนะนำบนฉลาก 
3. การเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร 
                    3.1 ล้างมือให้สะอาด โดยใช้สบู่เหลว และน้ำสะอาด หรือล้างมือตามวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน
                    3.2 ใช้อุปกรณ์ทำครัวที่สะอาด และไม่ชำรุด 
                    3.3 เตรียมวัตถุดิบล้างให้สะอาด ปรุงให้สุกทั่วถึง 
4. การให้บริการอาหาร 
คำสำคัญ : พื้นที่สะอาด เสิร์ฟร้อน ภาชนะสะอาดปลอดภัย สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
                    4.1 พื้นที่ให้บริการอาหาร มีคลูเลอร์น้ำดื่มที่สะอาด  มีชั้นวางภาชนะที่ใช้แล้วสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
                    4.2 เสิร์ฟร้อน ให้บริการหรือจำหน่ายอาหาร ขณะที่อาหารยังร้อนอยู่ อาหารปรุงสุกพร้อมให้บริการ เครื่องปรุงบนโต๊ะอาหาร ใส่ภาชนะสะอาด มีฝาปิด มีช้อนตักเปลี่ยนเครื่องปรุง 
5.ภาชนะใส่อาหาร 
                    - มีมาตรฐานรับรอง ว่ามีความปลอดภัยสำหรับที่ใส่อาหาร ทำจากวัสดุ food grade 
                    - สภาพดี ไม่ชำรุด 
                    - มีความทนทาน ล้างทำความสะอาดง่าย 
6. ผู้สัมผัสอาหาร 
                    6.1 ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
                    6.2 ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง
                    6.3 ผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://e-book.acfs.go.th/Book_view/334

 

อ้างอิงข้อมูล : https://e-book.acfs.go.th/Book_view/334