TH EN
A A A

มาตรฐานน่ารู้ ถึงเวลา"ปลาร้า"มีมาตรฐาน

17 September 2561   

มาตรฐานน่ารู้: ถึงเวลา "ปลาร้า" มีมาตรฐาน

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศปลาร้าเป็นมาตรฐานทั่วไปใช้โดยสมัครใจยกระดับสินค้าไทยมีคุณณภาพมาตรฐาน

                ปลาร้า เป็นอาหารท้องถิ่นที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทย รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) รวมถึงบางส่วนของเวียดนามเเละพม่า

                ความนิยมบริโภคปลาร้าเป็นไปอย่างเเพร่หลายและมีเเนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตปลาร้าขยายตัวเติบโตขึ้นจากระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กเป็นการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีปริมาณการผลิตสูงถึง 40,000 ตัน/ปี มีมูลค่าตลาดในประเทศรวมปีละกว่า 800 ล้านบาท ขณะเดียวกันไทยยังมีการส่งออกปลาร้าไปต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศที่มีคนเอเชียไปอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มตะวันออกกลาง มูลค่าการส่งออกปลาร้าของไทยรวมกว่า 20 ล้านบาท/ปี ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น

                วิธีการผลิตปลาร้านั้น ได้จาการหมักปลากับเกลือ หรือรำข้าวคั่ว และ/หรือข้าวคั่ว ในอัตราส่วนและระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กลิ่นรสที่มีลักษณะเฉพาะของปลาร้า ก่อนบรรจุในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไทยยังไม่มีเกณฑ์กำหนดคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสำหรับใช้อ้างอิงการซื้อขายปลาร้าประกอบกับการรวมตัวเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการค้าขายอย่างเสรี จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะทำให้ปลาร้าของไทยได้รับการยอมรับในตลาดโลกและเพิ่มปริมาณการส่งออกได้มากขึ้น

                จากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงร่วมกับกรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลาร้า” ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตปลาร้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังสามารถใช้มาตรฐานดังกล่าวเป็นเครื่องมืออ้างอิงในการค้าทั้งในประเทศและการส่งออก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปลาร้าของไทยให้เติบโตขึ้น

    ปลาร้าตามมาตรฐาน ทำมาจากอะไร?

  • ปลา ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภค
  • เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) สะอาด ไม่พบสิ่งแปลกปลอมผสมในปลาร้าไม่น้อยกว่า 18%
  • รำข้าว สะอาด ใหม่ ไม่มีกลิ่นหืน ไม่มีแมลง

    ปลาร้าตามมาตรฐาน ลักษณะเป็นอย่างไร?

  • สี กลิ่นตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า
  • ภาชนะบรรจุ ใหม่ สะอาด เเห้ง ทนทานต่อการกัดกร่อน ปิดสนิท สามารถป้องกันเเมลงและสิ่งปนเปื้อนต่างๆได้
  • ฉลาก ต้องระบุชนิดปลา ส่วนประกอบ ชนิดของวัตถุเจือปน วันเดือนปีที่ผลิต-หมดอายุ คำเเนะนำในการเก็บรักษา-การบริโภค ตลอดจนชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้เเบ่งบรรจุ
  • แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร บนบรรจุภัณฑ์

Photo Albums