TH EN
A A A

7 กลยุทธ์จัดการ อาหารหยาบเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนม จังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

25 July 2565   

7 กลยุทธ์จัดการ
อาหารหยาบเชิงบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนม จังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 กลยุทธ์ที่ 1
วิเคราะห์การจัดการอาหารหยาบที่เหมาะสมตามบริบทการเลี้ยงโคนมใน จังหวัดสกลนคร

      บริบทการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
  1. ขาดทุนเพราะ ถังเก็บน้ำนมดิบไม่เพียงพอทำให้น้ำนมเน่าเสีย
  2. ขาดเเคลนอาหารหยาบในฤดูเเล้ง
  3. ต้นทุนการเลี้ยงโคสูง

      บริบทการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมภูพาน จำกัด
  1. ได้น้ำนมได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเฉลี่ย 10-12 กิโลกรัม/วัน
  2. ขาดเเคลนพืชอาหารสัตว์ในฤดูเเล้ง
  3. ขาดความรู้เเละความสามารถในการจัดการอาหารหยาบ
  4. คุณภาพเเละปริมาณน้ำนมไม่ได้มาตรฐานต้นทุนในการผลิตสูง

 

 กลยุทธ์ที่ 2
ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นเเบบที่ได้รับรางวัล

      องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย (อสค.)
  1. การสาธิตการใช้เครื่องจักรในการผสมอาหาร TMR
  2. การสาธิตการให้อาหารโคนมโดยใช้เครื่องจักร
  3. การสาธิตการให้อาหาร TMR
  4. การสาธิตการจัดการพืชอาหารหยาบสดเพื่อนำมาเลี้ยงโคนม
  5. การสาธิตการทำหญ้าหมัก
  6. การสาธิตการนำหญ้าสดผสมกับอาหารข้นเป็นอาหารสำหรับโคนม

 

 กลยุทธ์ที่ 3
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
"การจัดการอาหารหยาบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคนมตามบริบท จังหวัดสกลนคร "

     ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     ► ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม
     ► เอกสารประกอบเเละอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม
     ► เนื้อหาการฝึกอบรมเข้าใจง่ายสอดคล้องกับความต้องการ
     ► ได้รับคำเเนะนำที่ดี การถ่ายทอดความรู้น่าสนใจ

     ประโยชน์จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
     ► ได้รับความรู้ ความสามารถเเละพัฒนาทักษะ
     ► สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
     ► เกิดการเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ ต้องการ

 

 กลยุทธ์ที่ 4
สาธิตการจัดการอาหารหยาบที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงโคนม

 

 กลยุทธ์ที่ 5
ทดสอบภาคสนาม (on farm test) ซึ่งเป็นการออกเเบบการทดลองใช้กลยุทธ์อาหารหยาบในฟาร์มเกษตรกร

 

 กลยุทธ์ที่ 6
นิเทศ ให้คำปรึกษาเเละข้อเสนอเเนะกับฟาร์มโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิผล การจัดการอาหารหยาบ

ให้ความช่วยเหลือ ให้คำเเนะนำ ปรับปรุง เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ → พัฒนาความรู้ ความสามารถ เเละเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการอาหารหยาบ

 

 กลยุทธ์ที่ 7
จัดทำคู่มือกลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบในฟาร์มโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนครเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหยาบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสกลนคร

** ผลสำเร็จจากจางวิจัย คือ ได้กลยุทธ์การจัดการ อาหารหยาบเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม เเละได้ข้อมูลผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม เเละต้นทุนเเละผลตอบเเทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสกลนคร **

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.

Photo Albums