TH EN
A A A

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของทางใบ ปาล์มน้ำมันอัดเม็ด คุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม

30 May 2565   

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของทางใบ
ปาล์มน้ำมันอัดเม็ด คุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม

ประจำเดือนมิถุนายน 2565        

   ♦ ผลได้จากการวิจัย :
- สูตรอาหารผสมใบปาล์มน้ำมันอัดเม็ดสำหรับโครีดนม 4 สูตร โดยใบปาล์มน้ำมันอัดเม็ดคุณภาพสูง 25% เเละ 50% เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ในด้านพลังงานที่ใช้ประโยชน์ของโคนม
- รายได้สุทธิต่อวันจากโคนมที่ใช้ ใบปาล์มนำ้มันอัดเม็ดคุณภาพสูงในอาหารข้น 25% มีกำไรสูงสุดประมาณ 300 บาท/วัน
- โคนมที่ใช้ ใบปาล์มนำ้มันอัดเม็ดคุณภาพสูงในสูตรอาหารข้น 75% มีต้นทุนค่าอาหารต่ำสุดประมาณ 85บาท/วัน

   ♦ ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
- ทราบถึงวิธีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นทางใบปาล์มน้ำมันอัดเม็ดคุณภาพสูงสำหรับใช้เป็นอาหารโครีดนม
- เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการจัดการอาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเเละสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น

   ♦ การนำไปใช้ประโยชน์ :
- สามารถนำไปส่งเสริมเเละถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

   ♦ ผลประเมินทางเศรษฐศาสตร์ :
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมัน
- ทำให้โคนมมีผลผลิตน้ำนมสูงขึ้น
- เกษตรกรได้รับผลตอบเเทนจากการเลี้ยงโคนมสูงขึ้นตามไปด้วย

  ♦ ความเป็นไปได้ในการต่อยอดงานวิจัย :
- สามารถนำทางใบปาล์มน้ำมันอัดเม็ดคุณภาพสูงไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอัดเม็ดในรูปเเบบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

Photo Albums