TH EN
A A A

พัฒนาการปรับปรุงพันธ์ุ : จากเก็บเกี่ยวธรรมชาติสู่เทคโนโลยีชีวภาพ

1 February 2565   

กรดเเลคติก มีประโยชน์อย่างไร

ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 กรดเเลคติก (Lactic acid) : เป็นกรดที่ผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีหรือการเมทาบอลิสซึมของจุลินทรีย์

     - ละลายในน้ำเเละตัวทำละลาลยได้ดี

     - สามารถตกผลึกได้หากมีความเข้มข้นสูง

     - ของเหลวไม่มีสี

 มันสำปะหลังวัตถุดิบผลิตกรดเเลคติก : การพัฒนากระบวนการผลิตกรดเเลคติก

     - เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

     - ต้นทุนต่ำ

     - ลดการนำเข้า

     - ลดขั้นตอนการผลิตลงเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตกรดเเลคติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การผลิตกรดเเลคติกโดยตรงจากมันสำปะหลัง

ย่อยเเป้งจากหัวมันสดด้วยเชื้อเเลคติกเเอซิดเเบคทีเรีย

เปลี่ยนน้ำตาลที่ได้เป็นกรดเเลคติก

กรดเเลคติก (Lactic acid)

ประโยชน์จากกรดเเลคติก

ภาคการเกษตร

  1. เพิ่มปริมาณการใช้มันสำปะหลังในประเทศ

  2. เพิ่มราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำ

  3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม

  1. อุตสาหกรรมอาหาร

  2. อุตสาหกรรมยาเเละเวชภัณฑ์

  3. อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

  4. อุตสาหกรรมทอผ้าเเละเครื่องหนัง

***ผลงานวิจัย โครงการกระบวนการผลิตกรดเเลคติกจากเเป้งมันสำปะหลังดิบด้วยเชื้อเเลคติกเเอซิดเเบคทีเรีย***

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

 

 

Photo Albums